תקנון העמותה

ק ר ן  מ ל ג ו ת  ל ע ו ל י  ה ו ל נ ד  ו צ א צ א י ה ם (ע"ר)

על שם ליאו וריק כהן

עמותה רשומה מספר 8-823-005-58

STIPENDIUM FONDS VOOR OLIM UIT NEDERLAND EN HUN NAKOMELINGEN

ten name van Leo en Riek Cohen

 

ת ק נ ו ן

בתוקף מ- 21 אוקטובר 2001.

 

 

1.      שם העמותה
"קרן מלגות לעולי הולנד וצאצאיהם על שם ליאו וריק כהן"
(מקודם : נאמנים בישראל של הפדרציה של בתי יתומים יהודיים בהולנד).

2.      חוק העמותות.
 על העמותה חל כל האמור בחוק העמותות ובתקנות שמותקנים על פיו כפי שיהיו בתוקף מידי פעם בפעם, למעט העניינים שתקנון העמותה קובע במפורש כלהלן ואלה לא יהיו בניגוד לחוק העמותות.

3.      מטרות.
מטרת העמותה היא להעניק מלגות ליוצאי הולנד ולצאצאיהם.

4.      הגדרות

4.1.    מלגה פרושהּ כל מענק תקופתי או חד-פעמי וכל עזרה כספית אחרת הניתנים ליוצאי הולנד ולצאצאיהם לשם לימודים או הכנה של עבודה מדעית.

4.2.    לימודים פירושו כל הלימודים לחינוכם או להשכלתם של מקבל המלגה וכל דבר הקשור בלימודים אלה או חינוך זה או השכלה זו, הכל במובן הרחב ביותר.

4.3.    הכנה של עבודה מדעית פירושו הוצאות הכנה או פרסום של עבודה מדעית הקשורה ביהדות הולנד או יוצאי הולנד בישראל בלבד.

4.4.    האמור בסעיפים 4.2 ו- 4.3 מותנה בכך שהלימודים, החינוך, ההשכלה או העבודה המדעית הנ"ל מתבצעים בישראל.

5.      הגבלות, הרחבות.

5.1.      בהתבסס על המצב הכספי של הקרן מחד ומספר הבקשות מאידך, רשאית  העמותה להגביל או להרחיב לתקופה מסוימת את המלגות לחלק מסוגי ההשכלה הנ"ל.

5.2.     בהחלטותיה אלה, כולל גובה המלגה, תתחשב העמותה בנוסף לקשר ההולנדי של המבקש בגורמים כגון המצב  הכספי ורמת ההכנסה של מבקש המלגה, של אלה התומכים בו, או אלה שאחראים (יחד אתו) לפרנסתו, בהתחייבויותיו לפרנסת בני ביתו, ברמתו בלימודים, במידת החשיבות של המלגה המבוקשת להשגת מטרת הלימודים ובכל גורם אחר העשוי לתרום להחלטה, כולל אפשרויותיה הכספיות של העמותה.

5.3.      העמותה תשים דגש מיוחד על הקלה בהוצאות הלימודים של עולה חדש.

6.      יוצא הולנד פירושו :

6.1.    יוצא הולנד שהעתיק את מקום מגוריו הקבוע מהולנד ישירות לישראל על מנת להשתקע בה במובן הרחב ביותר.

6.2.    העמותה רשאית להעניק מלגות ליוצאי הולנד אחרים תוך הפעלת כללי הצדק והיושר.

6.3.    חברות ב"ארגון עולי הולנד" בהווה או בעבר תהווה סימוכין, אך לא תנאי, לזכאות למלגה.

7.      צאצאים מוגדר כילדים או נכדים של יוצא הולנד שעונה לאחד מן הקריטריונים בסעיפים 6.1 או 6.2 לעיל.

8.      המלגות יכולות להינתן כמתנה או כהלוואה אשר תנאי הענקתן ייקבעו על ידי חברי העמותה לפי נוהלי העבודה שליד התקנון.


 

9.      רכוש העמותה וניהולו.

9.1.    העמותה רשאית לקבל תרומות, מתנות, ירושות ומלגות הן בכסף הן ברכוש, לנהל את הכספים או הרכוש שלה ולהעניק מלגות הן מהונהּ והן מפירות ההון.

9.2.    קרנות משותפות.
העמותה רשאית לנהל או להשתתף בניהול של קרנות משותפות עם גורמים מחוץ לעמותה כל עוד מטרות הקרנות המשותפות האלה תואמות את מטרות העמותה.

 

10.    העמותה, החברים, הועד וועדת הביקורת.

10.1.    העמותה מורכבת משבעה חברים לפחות, תושבי ישראל שהם יוצאי הולנד.

10.2.    כל עוד שקיים בישראל "ארגון עולי הולנד" חייבים חברי העמותה להיות חברים בארגון זה.

10.3.    חבר אחד בעמותה ימונה מטעם הנהלת "ארגון עולי הולנד" או גוף מוסמך דומה בארגון זה, כל עוד "ארגון עולי הולנד" קיים בישראל ולא יוותר על זכות זו בהודעה בכתב לעמותה.

10.4.    מועמד לחברות בעמותה ימלא טופס בקשת הצטרפות לעמותה לפי הדוגמא המצורפת בנספח א'.

10.5.    ועד העמותה, המורכב מיו"ר, מזכיר וגזבר העמותה, תיבחר פעם בשנה על ידי האסיפה הכללית השנתית של העמותה מתוך חברי העמותה.

10.6.    ועדת ביקורת בת לפחות שני חברים תיבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית מתוך חברי העמותה שאינם חברים בועד.

10.7.    אם וכאשר מספר חברי  העמותה יפחת משבעה, יש למנות חבר(י) עמותה נוספ(ים), לפחות כדי למלא את החסר.

10.8.    חבר העמותה שמכל סיבה שהיא אינו מסוגל לתפקד באופן פעיל ואינו מתפטר מעצמו, ניתן להחליפו לפי החלטה של אסיפה כללית מיוחדת ברוב של לא פחות משני שליש מחברי העמותה.

10.9.    ועד העמותה יודיע להנהלת "ארגון עולי הולנד" על כל שינוי בהרכב של חברי העמותה, כל עוד קיים ארגון זה בישראל ולא יוותר בכתב על קבלת מידע זה.

 

11.    האסיפה הכללית

11.1.    יומה, שעתה, מיקומה וסדר יומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד.

11.2.    אם בשעה המיועדת לא כל חברי העמותה נמצאים, תידחה האסיפה בחצי שעה ואז תתקיים ותקבל החלטות כל עוד לפחות חמשה חברי העמותה נוכחים בה.

11.3.    לאסיפה הכללית של העמותה יש זכות להוסיף ולהחליף חברים בעמותה.

11.4.     האסיפה הכללית תבחר ביו"ר, מזכיר וגזבר שיהוו הועד, בועדת ביקורת ותמנה רואה חשבון מוסמך שיבקר את ספרי העמותה.

11.5.    כל שנה עד 31 באוקטובר של אותה שנה, תתקיים אסיפה כללית של חברי העמותה לאישור נוהלי העבודה לאותה שנה.

11.6.    האסיפה הכללית תאשר את הדין וחשבון הכספי של השנה הקודמת,המוגשת ע"י רואה חשבון מוסמך.

11.7.    האסיפה הכללית תאשר שינויים בתקנון ונוהלי העבודה של העמותה לקראת שנת הלימודים הבאה.

11.8.    לא יבוצעו שינויים בתקנון ובנוהלי העמותה באמצע שנת הלימודים, למעט מקרים מיוחדים בעבורם תתכנס אסיפה כללית מיוחדת.

 

12.    התחייבויות כספיות.
לפחות שניים מתוך חברי העמותה יהיו רשאים ביחד לחייב את העמותה בענייניה הכספיים, לאחר שקבלו הסמכה לכך מחברי העמותה באחת מישיבותיה.

 

13.    אי מתן מלגות.
כאשר בתקופה מסוימת, לדעת חברי העמותה, אין מועמדים ראויים לקבלת מלגות, רשאית העמותה כלל לא להעניק מלגות באותה תקופה.

14.    שימוש בהון.
העמותה לא תעסוק בפעולות למען השגת רווחים ותשתמש בהונה והכנסותיה רק להשגת מטרת העמותה ולתשלום הוצאותיה עקב כך.

15.    חלוקת רווחים.
העמותה לא תחלק רווחים או טובות הנאה לא במשך כל תקופת קיומה ולא בזמן פרוק.


16.    שינויים בתקנון.
הצעה לשינוי בתקנון העמותה תוגש על ידי הועד לאישור כל חברי העמותה.
שינוי זה יתקבל בתמיכה של לא פחות משני שליש מחברי העמותה.

17.    פירוק העמותה.
 פירוק העמותה ייעשה רק בהסכמתם של כל חברי העמותה שיתווספו לצורך זה באסיפה כללית מיוחדת.
במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה למוסד בעל מטרות דומות לאלו של העמותה אחרי תאום עם ההנהלה המרכזית של "ארגון עולי הולנד", כל עוד שארגון זה יהיה קיים בזמן הפירוק.

 

 

מהדורה זו, המחליפה כל המהדורות הקודמות, אושרה פה אחד באסיפה כללית של העמותה ביום 21/10/01

 

 

 

____________________                                                                    ________________

יששכר אלבורג,  - יושב ראש                                                                     זאב דה-לוי, -  מזכיר


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.