ההנהלההנהלת קרן המלגות מונה לפחות 7 חברים, מהם חבר אחד הוא נציג ארגון עולי הולנד. כל חברי ההנהלה הם יוצאי הולנד. כולם עובדים בהתנדבות מלאה, ללא שכר וללא החזרי הוצאות, למעט הוצאות משרדיות ודואר.

ההנהלה בוחרת מבין חבריה יושב ראש, מ"מ יו"ר, גזבר ומזכיר.
ההנהלה קובעת את התקנון ונהלי העבודה באסיפה הכללית השנתית ומדווחת לרשם העמותות על שינויים בתקנון, שינויים במורשי החתימה, על הדו"ח הכספי, המבוקר ע"י רואה חשבון כחוק, לשנה השוטפת ואת דו"ח הביקורת של ועדת הביקורת.
בחודשים ינואר עד מרץ, מתכנסת ההנהלה ובוחנת את הבקשות למלגה וקובעת ניקוד לכל בקשה באמצעות תוכנה משוכללת. רק בתום בדיקת כל הבקשות וצבירת כל הנקודות שהוענקו, נקבע ערך נקודה בשקלים. המכפלה של ערך הנקודה במספר הנקודות שכל בקשה קיבלה, קובעת את גובה המלגה.

 


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.